long_run#

API documentation for pandas_ta.trend.long_run Python function.

long_run(fast, slow, length=None, offset=None, **kwargs)[source]#

Indicator: Long Run